Фермите са заплаха за екологията
Производството на месо вреди на климата колкото и добивът на петрол

Петте най-големи производители на месо в света създават повече парникови газове от големите петролни компании.
.
.
.