Денят на будителите остана в сянката на 24 май
Трябва да се пробудим от дълбокото неверие в себе си, самоохулването и себепринизяването

Чл. кор. проф. Иван Илчев, историк.
.
.
.