Бонус-малус или фокус-мокус?
Шофьорите у нас са 2,4 млн. души, а джигитите – 5,5% от тях. Дано от новото автозастраховане не пострадат всички
.
.
.