22% от "заетите" в ресторантьорството и хотелиерството са без трудови договори

В периода юли - септември инспекторите по труда са извършили 1287 проверки в обекти в морските курорти на територията на областите Бургас, Варна и Добрич, съобщиха от ИА "Главна инспекция по труда". Работещите в проверените обекти са 37 135 лица, установени са 6986 нарушения.

Запазва се тенденцията най-голям дял да заемат нарушенията на разпоредбите, свързани с работното време - 897. По време на кампания са установени 163 лица, работещи без трудови договори, а 38 граждани на трети държави са полагали труд без разрешение за достъп до пазара на труда у нас.
Контролът в хотелиерството и ресторантьорството е сред акцентите в дейността на ГИТ, тъй като анализите на резултатите показват, че те са рискови по отношение прилагането на трудовото законодателство и в частност използването на недеклариран труд. За деветте месеца на 2021 г. в двете дейности са извършени 4334 проверки, което е 14 на сто от всички. Установени са 21 978 нарушения. От тях свързаните с изпълнението на трудовите правоотношения са 12 595, а по осигуряването на здраве и безопасност при работа - 9280.
Повече от 22 процента от всички установени случаи на работа без трудов договор за периода са полагали труд в обекти от ресторантьорството и хотелиерството. В двете икономически дейности са полагали недеклариран труд 487 лица при 2223 установени случаи общо.
От ГИТ напомнят на работниците и служителите, че за да бъдат защитени техните трудови и осигурителни права, трябва да имат сключен писмен трудов договор, регистриран в Националната агенция за приходите. Работодателят е длъжен, преди да започнат работа, да им връчи екземпляр от трудовия договор, подписан и от двете страни, копие от уведомлението за регистрацията му в НАП и копие от длъжностната характеристика.

Подобни статии