БАБХ одобри Програма за контрол и надзор на COVID-19 при норки, отглеждани за добив на ценни кожи в България

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) одобри Програма за контрол и надзор на COVID-19 при норки, отглеждани за добив на ценни кожи в България през 2021-2022 г., съобщиха от Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ). Програмата е одобрена по разпореждане на зам.-министър доц. д-р Крум Неделков и ще бъде изпълнявана на територията на страната, в обекти за норки с капацитет над 500 животни.

В България са ситуирани две ферми за норки, от които едната функционира за отглеждане на ценни кожи, а другата е за научна цел. Програмата цели доказване в целеви вид животни на циркулация на вируса SARS-CoV-2, евентуалната им роля при пренасянето му върху хората, както и определяне на правила за мониторинг и докладване на инфекциите при някои животински видове. Надзорът в рамките на тази програма е базиран на настоящите епизоотични данни за болестта в световен мащаб, като основен приоритет е общественото здраве.

Друга причина за приемане на програмата, са констатираните обстоятелства при разпоредената проверка във фермата за норки в село Маджерито, област Стара Загора, от министъра на земеделието, храните и горите при встъпването му в длъжност. Установено е, че през ноември 2020 г. е променена първоначално създадената програма за контрол и надзор, като по този начин отпаднало задължението за ежеседмично изследване на трупове на животни при определена схема. Изменението настъпва само три месеца след приемането на програмата. Като мотив е посочено, че не са установени положителни проби от изследвани животни. В приетия първоначален вид на Програмата за контрол и надзор на COVID-19 във фермите за норки и като част от задължението за самоконтрол на фермата е било заложено ежеседмично изследване на трупове на животни, резултат от технологична смъртност, спазвайки определена схема.

Резултатите от проверката във фермата показват, че схемата не е била спазвана, тъй като са изследвани ограничен брой проби.

В изменената Програма, приета със заповед на изпълнителния директор на БАБХ от 20 ноември 2020 г., поради липса на положителни проби, изследванията са заменени с ежедневни клинични прегледи от регистриран ветеринарен лекар и ежедневно следене на смъртността на норките. С промяната е уточнено и че собствениците на ферми трябва да изпращат проби от норки при завишена смъртност или от животни, които проявяват симптоми на вируса.

БАБХ следва да публикува новата програма на електронната си страница.

При проверката във фермата са установени и други пропуски свързани с биосигурността на животновъдния обект, хуманното отношение към животните и проследимостта на страничните животински продукти. Във връзка с всички посочени несъответствия, контролният орган, съгласно българското законодателство - БАБХ, ще наложи съответните административнонаказателни мерки, спазвайки стриктно националната и европейска нормативна уредба, касаеща отглеждането на животни за ценни кожи.

Подобни статии