БАН избра четирима нови академици

Четирима нови академици в областта на биологическите и инженерните науки избра днес Събранието на академиците на БАН. В научната област Науки за Земята не е избран академик.

В отделение „Биологически науки“ за академици са избрани двама академици. Академик Румен Георгиев Панков. Роден е през 1955 г. Той е световноизвестен учен в областта на клетъчната и молекулярната биология. Работи в Биологическия факултет на Софийския университет “Св.Климент Охридски“. През 2012 г. е избран за член-кореспондент на БАН. Академик Драга Иванова Тончева. Родена е през 1950 г. Тя е световноизвестен специалист в областта на медицинската генетика и геномика. Работи в Медицинския факултет на Медицински университет  – София. През 2015 г. е избрана за член-кореспондент на БАН.

Двама са и новоизбраните в отделение „Инженерни науки“. Академик Красимир Тодоров Атанасов. Той е роден през 1954 г. Световнопризнат учен в областта на интелигентните системи. Дефинира понятието „обобщени мрежи“ и развива теория, обхващаща връзките им с различни модификации и други структури. Дефинира и понятието Интуиционистки размити множества и поставя началото на интензивни изследвания на този важен некласически тип размити системи. Работи в Института по биофизика и биомедицинско инженерство на БАН. През 2012 г. е избран за член-кореспондент на БАН. Академик Христо Иванов Белоев е роден през 1958 г. Той е водещ български учен в изследването, разработката и внедряването на съвременна земеделска техника и нови противоерозийни, енергоспестяващи и екологично чисти технологии за равнинни и наклонени терени. Ректор е на Русенския университет „Ангел Кънчев“. През 2014 г. е избран за член-кореспондент на БАН.

Вчера събранието избра и четирима нови академици на Българската академия на науките в областта на природоматематическите науки.

Подобни статии