България ще получи близо 787 милиона евро от ЕС по новата програма "Образование" за 2021-2027 година

Почти 787 млн. евро ще бъде европейското финансиране за новата програма на ЕС "Образование" за 2021-2027 година, която надгражда Оперативната програма "Наука, образование и интелигентен растеж" /ОП НОИР/ за 2014-2020 година. Проектът на програмата беше публикуван за обществено обсъждане от днес до 9 август т.г., съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката.

С близо 236 млн. евро от Европейския социален фонд+ /ЕСФ+/ ще се насърчава равният достъп на всички деца и ученици до качествено и приобщаващо образование, с акцент върху уязвимите групи. Целта е да се намали ранното отпадане от образователната система.
Предвижда се да бъде надграден изпълняваният по ОП НОИР за 2014-2020 година проект "Образование за утрешния ден", като се внедрят софтуерни решения и изкуствен интелект за мониторинг на образователните резултати. Ще се разшири дигиталното образователно съдържание, ще се повишат дигиталната компетентност и уменията на педагогическите специалисти, учениците и родителите. Ще се насърчава въвеждането на иновативни учебни програми и съдържание, и ще се подкрепи изявата на талантите на учениците, особено в по-отдалечените райони на страната. За целта са отделени близо 200 млн. евро от ЕСФ+.
За подобряване на връзката на образованието с пазара на труда чрез развитие на професионалното образование и обучение се планират 103 млн. евро. Ще бъдат подкрепени дейности за превръщането на някои от съществуващите професионални гимназии в регионални обучителни центрове за трансфер на технологии и иновации.
Близо 210 млн. евро от средствата по ЕСФ+ ще бъдат насочени за въвеждането на дуалното образование в приложими специалности във висшето образование, за развиването на предприемаческите умения на студентите и студентските практики, за модернизирането и дигитализацията на бакалавърски и магистърски програми, както и за развитието на докторантски програми и проектна докторантура, свързани с потребностите на пазара на труда.
На 28 юли, от 10.00 часа, Изпълнителната агенция "Оперативна програма наука и образование за интелигентен растеж", съвместно с Министерството на образованието и науката, организират обществено обсъждане на проекта на програмата "Образование" /версия 1.0/. Обсъждането ще бъде в електронна среда, в реално време.
Програмата "Образование" 2021-2027 година се съфинансира от ЕСФ+ и от държавния бюджет на Република България.

Подобни статии