Държавна агенция ще проверява достъпността на уеб сайтове и мобилни приложения от обществения сектор

Държавна агенция "Електронно управление" започва наблюдение и проверки на уебсайтове и мобилни приложения на организациите от обществения сектор за достъпност за потребителите, за хората с увреждания и възрастните хора, съобщиха от агенцията.

Задължените лица на национално ниво, които трябва да осигуряват лесен достъп до своите уеб сайтове и мобилни приложения, са административните органи, лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги по Закона за електронно управление. При изграждането на достъпна уеб среда трябва да се спазват принципи и техники при проектирането, създаването и актуализирането на уебсайтове и мобилни приложения, за да станат по-достъпни за потребителите, за хората с увреждания, а съдържанието да е пригодно за лесно възприемане и използване, посочват от агенцията. Под внимание трябва да се вземат различните увреждания- зрителни, слухови, двигателни, когнитивни, които могат да засегнат нормалния достъп на тези потребители.

България въведе в националното си законодателство изискванията на европейската директива за достъпността с промени в Закона за електронното управление и на Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, която е в сила от януари т. г.

От октомври Държавната агенция "Електронно управление" ще започне наблюдение и проверка на определени извадки от уеб сайтове, а от юни 2021 г. - на мобилни приложения, на организациите от обществения сектор. В проверките агенцията ще разчита и на приноса на хора с увреждания, които ще извършват тестване на интернет страници със спомагателните технологии, които те използват. Първоначално ще се извършва опростено наблюдение, което ще установява бариерите, които пречат на хората с увреждания да достъпват уеб съдържание.

Първият период за наблюдение на уеб сайтовете и мобилните приложения ще приключи през декември 2021 г., като резултатите от проверките ще се докладват на Европейската комисия.

Подобни статии