"Държавна петролна компания" ще изземе функциите на Държавния резерв

Емил Караниколов

Парламентарната икономическа комисия прие на първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси, който предвижда създаването на Държавно предприятие "Държавна петролна компания". "За" гласуваха 16 от членовете на комисията, четирима се въздържаха, а един беше "против".
Законопроектът беше представен от министъра на икономиката Емил Караниколов.

До четири месеца министърът ще трябва да докладва на комисията докъде е стигнала работата по този закон - по създаването на публичното предприятие и търговски дружества.
Министърът напомни за поредицата стъпки, предшестващи предложението за този закон, целящи подобряване на контрола върху горивата, а Валери Симеонов подчерта, че не става въпрос за спонтанна мярка, а за близо тригодишна борба за изсветляването на сектора. Контролът в този сектор се урежда не само с този законопроект, последните години се направиха много действия, само за миналата година 317 000 литра гориво са спрени, има много наказателни постановления, допълни министърът.
Румен Гечев заяви, че на този етап ще гласува "против", защото вносителят на проектозакона не е приложил разчети. В мотивите няма нито едно число, това са намерения и мечти на вносителя, допълни Гечев.
Емил Караниколов посочи, че подобни анализи предстоят и изтъкна, че сега задачата е създаването на Държавно предприятие "Държавна петролна компания", което ще изземе функциите на Държавния резерв. По отношение на бензиностанциите, министърът уточни, че все още няма създадено дружество, след като то бъде създадено, ще се подготвят всички анализи.
"Държавна петролна компания" е юридическо лице със седалище София, то не е чисто търговско дружество, обясни министърът. Предприятието не формира и не разпределя печалба. Основен предмет на дейност на предприятието е: създаване, съхраняване, опазване и обновяване на държавните резерви и военновременните запаси от нефт и нефтопродукти по Закона за държавните резерви и военновременните запаси; закупуване, съхраняване, обновяване и продажба на запаси от нефт и нефтопродукти по разпоредби от Закона за запасите от нефт и нефтопродукти; управление, поддръжка, експлоатация и изграждане на складови бази за съхранение на нефтопродукти (петролни бази).
Държавната петролна компания осъществява и други дейности, които осигуряват или допълват основния предмет на дейност, а държавата предоставя на предприятието имущество - публична и частна държавна собственост, определено с решение на Министерския съвет, предвижда проектозаконът.
Министърът напомни, че освен бензиностанции, държавата ще изгради и инфраструктура за зареждане на електрическите автомобили, като целта е тя да е разположена по няколко лъча по основните транспортни коридори на страната, за да се гарантира този тип зареждане. По думите на министъра това ще помогне при привличането на подобен тип инвеститори.
Подзаконовите нормативни актове към проектозакона ще се създадат в партньорство с браншовите организации, каза Караниколов, като допълни, че целта е да има работещ закон.
Проектозаконът предвижда по решение на Министерския съвет предприятието да може да учредява търговски дружества, включително с непарична вноска, представляваща правото на собственост върху предоставеното му имущество - частна държавна собственост, за осъществяване на търговска дейност, свързана с управление, поддръжка, експлоатация и изграждане на складови бази за съхранение на нефтопродукти и бензиностанции, както и търговска дейност с алтернативни горива.
Дейността на Държавната петролна компания се финансира от: приходи от дейността; трансфери от държавния бюджет; други постъпления, определени с нормативен акт. Министърът на икономиката упражнява правата на собственост на държавата в държавното предприятие; назначава и освобождава членовете на управителния съвет. Предприятието не може да се приватизира и срещу него не може да се открива производство по несъстоятелност.
"Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" възлага създаването на държавните резерви и военновременните запаси от нефт и нефтопродукти на Държавното предприятие "Държавна петролна компания".
С промени в Закона за акцизите и данъчните складове се предлага в 3-месечен срок от вписването му в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел Държавно предприятие "Държавна петролна компания" да подава писмено искане за издаване на лиценз за управление на данъчен склад до директора на Агенция "Митници". С проектозакона се предлага всички складови бази за съхранение на нефтопродукти, предоставени за управление на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси", заедно със съхраняваните в тях резерви и запаси, да преминават в управление на Държавно предприятие "Държавна петролна компания" с връчването на лицензите. До издаването на лиценза от директора на Агенция "Митници" Държавната агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" продължава дейността си като лицензиран складодържател по досегашния ред.
Валери Симеонов предложи да има задължителен свободен процент от вместимостта на съответните съдържатели на петрол, както това е в далекосъобщенията. Тогава никой няма да се оправдава, че няма свободни обеми, за да предостави на конкуренцията си - на по-дребните играчи, коментира Симеонов.

Подобни статии

 • Българският жестов език се признава за естествен самостоятелен език

  Българският жестов език се признава за естествен самостоятелен език

  Българският жестов език се признава за естествен самостоятелен език с приетия Закон за българския жестов език. Парламентът прие на второ четене проекта,предложен от Министерския съвет. С него се осигурява безвъзмездна преводаческа услуга от и на български жестов език за глухите и сляпо-глухите лица, признава се културната и езиковата идентичност на общността на глухите лица и се формира нагласи за уважение към тях чрез българския жестов език, пише в мотивите. Към министъра на образованието се създава Съвет за българския жестов език, който ще се състои от 13 членове.

  40
 • Правната комисия прие на първо четене промените в Закона за извънредното положение

  Правната комисия прие на първо четене промените в Закона за извънредното положение

  Парламентарната правна комисия одобри на първо четене поправки в Закона за извънредното положение, които дават възможност на карантинираните в деня на вота граждани да гласуват. За бяха 14, а 7 бяха против, нямаше въздържали се.

  77
 • НОИ ще може да проверява по служебен път дали сме безработни

  НОИ ще може да проверява по служебен път дали сме безработни

  Няма да е необходимо осигурените лица да представят документи пред НОИ за правото и определяне на размера на паричните обезщетения при безработица. Институтът ще има възможност по служебен път да проверява осигурителния стаж, осигурителния доход и основанието за прекратяване на трудовото правоотношение, чрез което да определи размера на паричните обезщетения при безработица.

  67