Европейският орган за ценни книжа и пазари обяснява правилата за разпространяване информация, предлагаща инвестиционно решение

Европейският орган за ценни книжа и пазари, регулаторът на пазарите на ценни книжа в ЕС, е направил изявление, в което обяснява правилата за разпространяване на информация, предлагаща инвестиционно решение относно финансовите инструменти, емитирани в ЕС (напр. акции или облигации), насочено към широка аудитория, съобщава Комисията за финансов надзор.

Разпространението на информация би включвало, например, споделяне на мнение относно настоящата или бъдещата цена на определена акция. В правото на ЕС това се нарича инвестиционна препоръка. Правото на ЕС определя инвестиционната препоръка като информация, която препоръчва или предлага инвестиционна стратегия, пряко или косвено, за един или няколко финансови инструмента или емитентите им, включително становища по настоящата или бъдещата стойност или цена на такива инструменти, предназначени за канали за разпространение или за обществеността. Каналите за разпространение могат да бъдат аналитични доклади, статии, традиционни медии или дори социални медии.

Проблем е възможността инвеститорите да бъдат подведени, се посочва в изявлението. Инвестиционните препоръки трябва да бъдат направени по конкретен и прозрачен начин, така че инвеститорите, преди да вземат инвестиционно решение, да могат да знаят и оценяват достоверността на препоръката и нейната цел, както и всички интереси на авторите на препоръките.

Обикновено инвестиционните препоръки се правят от фирми като банки и брокери, но също и финансови анализатори. Въпреки това може да се счита, че други лица, които предлагат инвестиционна стратегия, изготвят инвестиционна препоръка, когато предложението е предназначено за по-широко разпространение. Това ще включва публикуване в социалните медии. Освен това, ако някой често изготвя инвестиционни препоръки, като целта му е да се достигне до широка аудитория и той се представя като притежаващ финансов експертен опит, това може да означава, че човекът би могъл да се счита за експерт. В такъв случай законът изисква повече оповестявания. В Регламент (ЕС) - 596/2014 на ЕС са записани правилата относно пазарната злоупотреба. Те изискват от лицата, които отправят инвестиционни препоръки, да оповестяват самоличността си, да представят препоръки по обективен начин и да оповестяват всички взаимоотношения или обстоятелства, които биха накърнили обективността. За експертите трябва да се спазват допълнителни правила.

Регулаторните органи на ЕС проактивно проследяват поведението, нарежданията и сделките на инвеститорите на пазара. Извършва се разследване, в случай че има основание за това. Ако правилата, свързани с инвестиционните препоръки, не се спазват, могат да бъдат наложени глоби или по-нататъшни надзорни действия, които евентуално могат да включват препращане към прокуратурата, пише още в изявлението на Европейският орган за ценни книжа и пазари.

Подобни статии