Газовото хранилище в Чирен става национален обект

Подземното газово хранилище (ПГХ) “Чирен" става национален обект, реши МС на последното си заседание.

Със свой регламент от 2019 г. Европейската комисия потвърждава, че проектът за разширение на газовото хранилище е от общ интерес. За неговото изпълнение се въвежда специфичен режим, който включва задължително даване на най-висок приоритет съгласно националното законодателство.

С получаването на статут на национален обект ПГХ „Чирен“ ще може да разчита на ускорено издаване на разрешения, правила за ОВОС и запознаване на обществеността на най-ранен етап от тяхното изпълнение, регулаторни стимули, правила за трансгранично разпределение на разходите и механизми за финансова подкрепа.

Проектът за разширение на ПГХ "Чирен" предвижда поетапно увеличаване на капацитета на единственото на територията на България газово хранилище. С изпълнението му се очаква удвояване на обема съхраняван газ до 1 млрд. куб. м и на дебита на добив и нагнетяване до 8 - 10 млн. куб. м/ден. „Чирен" е ключов инструмент за функционирането на газовия пазар в България, чрез който се компенсира сезонната неравномерност в потреблението на природен газ в страната. С проекта за неговото разширение се цели, от една страна, да бъдат създадени условия за гарантиране сигурността на газовите доставки, а от друга - интегрирането на хранилището в един взаимосвързан регионален и общоевропейски пазар.

Проектът за разширението му е включен в Общностния десетгодишен план за развитие на мрежите, разработен от ENTSOG, и фигурира в газовите регионални инвестиционни планове за Централна и Източна Европа и за регион Южен коридор. Той е част и от националния десетгодишен план за развитие на мрежата на „Булгартрансгаз" ЕАД за периода 2021-2030 г.

Подобни статии