Градовете ще се разширяват за сметка на запустели ниви

Общините ще могат да предоставят непотърсени ниви за създаване на нови или разширяване строителните граници на съществуващи урбанизирани територии. Това ще се случи с удължаване на срока на въпросното право с още пет години, тъй като той изтича на 22 декември 2020 г., става ясно от промените в Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители.

Едно от изискванията е земеделските земи без установен собственик да влизат в границите на общия устройствен план на съответната община, а другото е да са изчерпани терените от общинския поземлен фонд. Според нормативната уредба общините стопанисват и управляват земеделските земи, останали след възстановяването на правата на собствениците. След

влизане в сила на плана за земеразделяне и одобрената карта на съществуващи и възстановими стари реални граници, земите стават общинска собственост. С удължаването на срока местните управи ще могат да предоставят земеделски земи и за инвестиционни проекти, получили сертификат за инвестиции клас А по Закона за насърчаване на инвестициите, когато това е заявено при сертифицирането на проекта. Същото се отнася и за изпълнението на енергийни проекти
Още пет години с непотърсените ниви ще могат да се уедряват и землището на съответната община. Реално промените в закона дават право на общините в следващите пет години при определени условия да извършват разпоредителни сделки със земите, които по една или друга причина не са обхванати от реституцията. Сделките могат да се извършват само с решение на общинския съвет, прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците. В някои от становищата по промените в закона се изтъква, че правото на общинските съвети да се разпореждат с непотърсените ниви ще доведе до невъзможност за довършване на реституционни процедури със земеделски земи. Удължаването на срока може да предизвика свиване на необходимия поземлен ресурс за обезщетяване и оземляване на собственици с признати права. Акцентира се и на това, че поземлената реституция все още не е приключила след почти 30 години. Недовършената поземлена реституция е проблем, идентифициран и от Европейския съд по правата на човека като системно нарушение на чл. 1 от Протокол 1 към Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи, за което се ангажира отговорността на държавата. От друга страна, в случай че този срок не бъде удължен за нов период от време, общинските съвети няма да могат да предоставят непотърсените земите за изпълнение на обекти на техническата инфраструктура, както и за другите записани в закона възможности. А подобна възможност ще доведе до подобряване икономическото състояние на общините и инвестиционния климат по места.

Подобни статии