Интегрират роми и хора в неравностойно положение на пазара на труда

4 160 роми и 340 участници в неравностойно положение ще бъдат интегрирани на пазара на труда чрез проекти. Те ще се реализират в общините Стара Загора, Пловдив, Бургас, Ловеч и Перник по мярката „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“. Операцията се финансира със средства от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Ще бъдат обхванати малцинствени групи и хора в тежко неравностойно положение, които са настанени в социални жилища. Очаква се над 720 деца, ученици и младежи от етнически малцинства да бъдат интегрирани в образователната система.

За социалното включване на хората в неравностойно положение, общините ще работят едновременно и с родителите, и с децата. Специално внимание ще бъде отделено за професионално информиране и консултиране, психологическа подкрепа и достъп до обучения за придобиване на професионална квалификация или ключова компетентност.

Допълнителни усилия ще бъдат насочени към децата, които са отпаднали или има опасност да отпаднат от образователния процес. За тях ще бъдат организирани занимания, ще се подобри достъпът до образователна среда извън ромските махали и ще бъде осигурена психологическа подкрепа. Ще се работи и с родителите, които спират децата си от редовно посещаване на детска градина или училище. Децата, за които българският език не е майчин, ще посещават допълнителни занимания по български език. Учениците ще имат достъп до кариерно консултиране и професионално ориентиране.

Част от дейностите по проектите са свързани с подобряване достъпа до качествени социални и здравни услуги, включително информиране на социални и здравни права, организиране на индивидуални консултации и насърчаване на семейното планиране.

„Всяка мярка в подкрепа на деца от уязвими групи е особено належаща в този момент. Влиянието на кризата върху децата от уязвими групи е видимо – има отпадане от образователната система, загубени са умения, труден е бил достъпът и свързването между ученици и учители, затруднено е участието в образователния процес“, това заяви заместник-министърът на образованието и науката Евгения Пеева, която заедно със заместник-министъра на труда и социалната политика Иван Кръстев връчи договори за изпълнение на проекти на 5-те общини. По думите ѝ работещият подход е интегрираният подход, в който не се фокусираме частично върху образование, социални условия, жилища, работа, а по-скоро виждаме комплекса от предизвикателства, пред които се изправят представителите на уязвими групи.

Подобни статии