Кандидатстудентските изпити по биология и химия в Медицинския университет-София ще имат нов формат

Кандидатстудентските изпити по биология и химия за прием на студенти по специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация за учебната 2022/ 2023 г. в Медицински университет – София ще имат нов формат. Промените бяха утвърдени от Академичния съвет, съобщават от учебното заведение.

Кандидат-студентският изпит по биология ще бъде с времетраене 4 часа и ще съдържа два модула. Първият ще е с продължителност 90 минути. На него кандидат-студентите ще трябва да се справят с 20 тестови задачи с един верен отговор или комбинация от повече от един верен отговор и с 2 или 3 отворени въпроса (в зависимост от необходимото време за отговор), които изискват графично представяне на биологични структури или процеси чрез схеми, модели и символи. Вторият модул от изпита по биология ще е с продължителност 150 минути. В него ще бъдат включени два компонента: 20 въпроса с отворен отговор, прецизно дефинирани така, че да изискват кратък и еднозначен отговор (една дума, няколко думи или едно изречение) и четири отворени въпроса, които изискват разширен отговор.

Програмата за изпита по биология ще включва материал от задължителната подготовка по предмета Биология и здравно образование (материалът от 8, 9, и 10-ти клас на гимназиите) и материал от профилираната подготовка (11 и 12-ти клас). Ще се включат тези раздели от гимназиалната програма, които съответстват на особеностите на преподаването в МУ-София.

Кандидат- студентски изпит по химия също ще бъде с времетраене 4 часа. Кандидат-студентите ще имат 3 елемента, с които трябва да се справят, за да бъдат приети във вуза. Елемент 1 е тест, който включва общо 48 тестови въпроси. Максималният брой точки е от него 80, отговарящи на оценка Отличен 6. Елемент 2 е задача по обща и неорганична химия, включваща 8-10 реакции / в зависимост от сложността 1/. Отговорите трябва да бъдат представени с изравнени химични уравнения, включително йонни уравнения и електронни баланси. Условията на реакциите се отбелязват над стрелка, посочват от вуза. Третият елемент на изпита е задача по органична химия включваща 8-10 реакции / в зависимост от сложността/. Отговорите да бъдат представени с химични уравнения. Условията на реакциите се отбелязват над стрелка. Изписват се химичните наименования на получените продукти. Крайната оценка се формира като средна аритметична от оценките на трите елемента.

Балообразуване е сбор от оценките по биология и химия от държавните зрелостни изпити, а ако липсват такива- от оценките от курса на обучение по тези предмети от дипломата за завършено първо ниво на гимназиалното образование и удвоените оценки от конкурсните изпити по биология и химия.

Максимален бал: 36.00.

Подобни статии