Кои сгради се нуждаят от технически паспорт?

Какво е необходимо за неговото съставяне и какви са предвидените санкции, ако това условие не бъде изпълнено

Напоследък в практиката е належащ въпроса с т.нар „технически паспорт на сграда“. Какво представлява той и за кои сгради е необходим технически паспорт?

Въпросът със съставянето на технически паспорти на строежи е изключително актуален. Това е така, защото съгласно императивната разпоредба на §2, ал. 2 от ПРЗ на Наредба №5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите (Наредба №5), в срок до 2022 г. всички строежи трябва да имат технически паспорти. Целта на законодателя е, от една страна, да се осигури прозрачност по въпросите на основните технически характеристики на строежите в интерес на всички потребители в рамките на пазара на недвижими имоти - продавачи, купувачи, наемодатели, наематели, банки и др., от друга страна, да се създаде структурирана на едно място цялостната строителна документация на сградата, за по-лесното й управление и поддържане през целия период на експлоатацията.

Понятието за технически паспорт се съдържа в § 5, т. 64 от ЗУТ, където се установява, че технически паспорт представлява документ, който включва техническите характеристики на елементите на строежа, свързани с изпълнението на основните изисквания по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ, инструкции за експлоатация, обслужване, обследване, поддържане и ремонт и отразява всички извършени строителни и монтажни работи след въвеждането на строежа в експлоатация.

Т.е. техническият паспорт отразява всички извършени строителни и монтажни работи след въвеждането на строежа в експлоатация. Той представлява досие на сградата, в което има информация за нейното моментно състояние, съответствието й с нормативни изисквания към сградите, опис на историята на всички извършени промени и преустройства, опис на всичката налична строителна документация – проекти, разрешителни, сертификати, предписания при нужда за укрепвания, ремонти и поддръжка.

Технически паспорт се съставя както за съществуващи сгради, така и за нови строежи съгласно Наредба № 5.

Нов строеж по смисъла §1, т. 1 от Наредба № 5 е "Нов строеж" е: а) строеж, за който е издадено разрешение за строеж след 1 януари 2007 г.; б) строеж, който е разрешен преди 1 януари 2007 г., до влизане в сила на тази наредба не е въведен в експлоатация по законоустановения ред и срокът на действие на разрешението за строеж не е изтекъл.

А съществуващ строеж е строеж, който е въведен в експлоатация преди влизане в сила на тази наредба; или строеж, който се използва, независимо от това, дали са изпълнени изискванията за въвеждането му в експлоатация към датата на завършването му; или незавършен строеж, за който разрешението за строеж е изгубило действието си по смисъла на чл. 153, ал. 2 ЗУТ.

 

Обхват и съдържание

Техническият паспорт на строеж обхваща следните части: част А "Основни характеристики на строежа"; част Б "Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти"; част В "Указания и инструкции за безопасна експлоатация".

Основните характеристики на строежа, включват данни, отнасящи се до технически показатели и параметри, чрез които са изпълнени изискванията на Закона за устройство на територията, включващи и следните данни:

а) идентификационни данни и параметри – всички данни, с които се идентифицира строежът, като адрес (населено място, община, област, кадастрален район, номер на поземления имот), вид на строежа (сграда или съоръжение на техническата инфраструктура), предназначение на строежа и други данни от момента на издаване на разрешението за строеж до въвеждането му в експлоатация, включително годината на построяване, извършените промени, основен ремонт, реконструкция, посочени в Наредба №5.

б) основни обемнопланировъчни и функционални показатели, които са различни за сгради и за съоръжения на техническата инфраструктура. За сградите основните показатели са площи, обем, височина, инсталационна и технологична осигуреност и др., а за съоръженията – местоположение, габарити, сервитути и др. в зависимост от вида и предназначението на строежа.

в) данни за сертификати - всякакви сертификати или документи, удостоверяващи сигурността и безопасната експлоатация на строежа, изисквани от Европейските и българските нормативни актове.

г) данни за собственика и лицата, съставили или актуализирали техническия паспорт.

Основната цел на строежите е да са проектирани и изпълнени така, че да не застрашават безопасността на хора и имущество, както и да не увреждат околната среда. Основните мерки за поддържане на строежа са тези, които е необходимо да се предприемат са свързани с необходимостта от извършване на промени по строежа, безопасна експлоатация, данни за изпълнени дейности по безопасното поддържане на строежа и срокове за извършване на основни и текущи ремонти.

 

Указания и инструкции за безопасна експлоатация

След като строежите са изпълнени съгласно нормативните изисквания на европейското и българското право, същите трябва да се поддържат по начин, че да се гарантира тяхната дълготрайност, безопасност и експлоатационна годност. В тази част на техническия паспорт на строежа се описват указанията за безопасна експлоатация, а именно: недопускане на умишлени нарушения на носещите елементи, недопускане на нерегламентирана промяна в предназначението на строежа, която да доведе до превишаване на проектните експлоатационни натоварвания (надстрояване, пристрояване, подстрояване), спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност, защита от шум, здраве, поддържане на асансьорите.

 

Какъв е редът?

Съгласно Наредба № 5 собствениците на строежите възлагат с договор съставянето на техническите паспорти. А при съсобственост на строежа възлагането може да се извърши от някои от съсобствениците за сметка на всички съсобственици. Техническият паспорт на строежа се съставя в два оригинални екземпляра на хартиен носител, подписани от съставителя на паспорта, както и в електронна форма на оптически, магнитен или друг носител чрез снемане на електронен образ от екземпляра, предназначен за регистриране. Техническият паспорт е част от строителните книжа на строежа.

Техническият паспорт на нов строеж от първа до четвърта категория се съставя от консултанта едновременно с изготвянето на окончателния доклад по чл. 168, ал. 6 ЗУТ. За строежите от пета категория техническият паспорт се съставя от техническия ръководител след завършване на СМР.

По реда описания ред се актуализира техническият паспорт в случаите на пристрояване, надстрояване, реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или промяна на предназначението на съществуващ строеж или на част от него.

Техническият паспорт на нов строеж се съставя преди издаване на разрешение за ползване или на удостоверение за въвеждането му в експлоатация.

Основа за съставяне на техническия паспорт на нов строеж е окончателният доклад на консултанта - за строежите от първа до четвърта категория, а за строежите от пета категория - констативният акт за установяване на годността за приемане на строежа по чл. 176, ал. 1 ЗУТ, с които се доказва съответствието на строежите със съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 - 3 ЗУТ. Резултатите от установеното съответствие в необходимия обем се включват в съдържанието на техническия паспорт.

 

Какво правим при съществуващ строеж?

Техническият паспорт на съществуващ строеж се съставя въз основа на резултатите от обследването и оценката на строежа, които се извършват по реда на глава трета от Наредба № 5.

По тка посочения ред се актуализира техническият паспорт в случаите на основно обновяване, реконструкция, основен ремонт, пристрояване, надстрояване или промяна на предназначението на съществуващ строеж или на част от него преди въвеждането му в експлоатация.

Настъпилите промени в състоянието на съществуващ строеж след въвеждането му в експлоатация, като реконструкция, основен ремонт, основно обновяване, промяна на предназначението, включително изпълнение на СМР, за които не се изисква разрешение за строеж, засягащи основните характеристики на строежа по чл. 169, ал. 1 - 3 ЗУТ, се отразяват в техническия паспорт, съставен по същия ред.

Ред за предоставяне, регистриране, съхраняване и актуализация

Оригиналните екземпляри на техническия паспорт на строеж, съставени по реда на глава втора, раздел II, се предоставят, както следва: по един на възложителя (собственика) на строежа и на органа, издал разрешението за строеж. Когато разрешението за строеж е издадено от орган по чл. 5, ал. 7 ЗУТ, екземпляр от техническия паспорт на строежа се предоставя и на органа по чл. 5, ал. 5 ЗУТ.

Техническите паспорти на строежите се предоставят на:

главния архитект на общината (района) по местонахождението на строежа;

областния управител - за строежите с обхват и значение за повече от една община;

министъра на регионалното развитие и благоустройството - за строежите с обхват и значение за повече от една област и за строежи с национално значение.

 

Някои изключения

 Съгласно чл. 2, ал. 3 от Наредба № 5 – не се съставя технически паспорт на строеж, който е допълващо застрояване или временен строеж съгласно глава трета, раздели VII и VIII от ЗУТ, незаконен строеж по смисъла на чл. 225, ал. 2 от ЗУТ и строеж, който е без траен устройствен статут, установен с действащ подробен устройствен план. За строежите без траен устройствен статут, по желание на собствениците може да се състави технически паспорт.

 

При неизпълнение на срока

В случай че собствениците на съществуващи строежи не изпълнят задължението си, да предприемат действия по съставяне на технически паспорти до 2022 г., органът, който възлага съставянето им е кметът на общината. Той, като компетентен административен орган извършва проверка дали съществуващите строежи притежават технически паспорт и в случай че не притежават такъв, издава предписание, което е обвързано със срок. Ако след изтичане на срока, посочен в предписанието, строежът не се е снабдил с технически паспорт, тогава кметът на общината възлага съставянето му за сметка на собствениците на строежа. За извършените разходи по съставянето на технически паспорт, общината се снабдява с изпълнителен лист по реда на гражданско процесуалния кодекс и събира вземанията си от собствениците.

Следва да се има предвид, че Министерство на регионалното развитие и благоустройството, е публикувало за обществено обсъждане проект на наредба за изменение на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите.

Проектът предвижда технически паспорт за съществуващ строеж да се съставя след извършено обследване по реда на Закона за устройство на територията. Това ще става при строително-монтажни работи, обхващащи целия строеж. За тях се изисква издаване на разрешение за строеж. Паспорт ще се съставя и при извършване на СМР, които обхващат част от обекта, но засягат конструкцията му.

Според предложеното изменение, съставянето на техническите паспорти на съществуващи строежи – публична държавна и публична общинска собственост, ще се извършва в срок до 31.12.2032 г.

Целта на изменението е да облекчи бизнеса, гражданите и централните и общински администлации от допълнително натоварване с разходи в условията на икономическо възстановяване след пандемията от COVID-19.

Срокът за обществено обсъждане на проекта е 14 дни.

Документите могат да бъдат намерени в секция „Проекти на нормативни актове“ на интернет страницата на МРРБ и в Портала за обществени консултации.

 

Подобни статии