КПКОНПИ е поискала отнемане на незаконно имущество за над 397 млн. лв. през първите шест месеца на 2021 г.

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /КПКОНПИ/ прие отчет за периода от 01.01.2021 до 30.06.2021 г., по направления превенция на корупцията, публичен регистър, конфликт на интереси, противодействие на корупцията, отнемане на незаконно придобито имущество, управление на обезпеченото и отнетото имущество и международна дейност, съобщиха от комисията.

По линия на отнемане на незаконно придобитото имущество за отчетния период са били приети 1 931 решения на КПКОНПИ. Внесени са били 111 искания за налагане на обезпечителни мерки, с цена на исковете в размер на 67 474 750,30 лв., с предложено за обезпечение имущество в размер на 20 447 570,75 лв. В окръжни съдилища в страната са били внесени искове за отнемане на незаконно придобито имущество в общ размер на 397 566 618,94 лв.
Влезли в сила за отчетния период са 17 съдебни решения, с които е постановено отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна и незаконна дейност, на обща стойност 3 844 188,24 лв.
Според данните в комисията са постъпили 121 сигнали за конфликт на интереси, от които са образувани 46 производства. Останалите или са прекратени, поради липса на основания, или са обединени с вече съществуващи производства. За периода са били наложени финансови санкции след установен конфликт на интереси в общ размер на 268 650, 35 лв.
На КПКОНПИ са били докладвани 533 лица, заемащи висши публични длъжности, които не са подали декларации за имущество и интереси или са ги подали извън установените срокове. За 243 от тях е било взето решение за извършване на проверка за установяване на незаконно придобито имущество. За останалите е установено, че закъснението се дължи на обективна невъзможност свързани със здравословно състояние или пандемичната обстановка, свързана с COVID-19. Съставени са били 100 акта за административни нарушения, издадени са 51 наказателни постановления, а в 14 от случаите е заплатена глоба в общ размер на 21 000 лв.
От дирекция "Противодействие на корупцията" са били извършени 256 прокурорски проверки, възложени по реда на Закона за съдебната власт. Приключила е работата по 165
преписки и резултатите са докладвани на съответните прокуратури. За шестмесечието са били извършени 273 броя оперативно-издирвателни мероприятия на територията на цялата страна, във връзка с предотвратяване, разкриване и противодействие на корупционни престъпления от лица, заемащи висши публични длъжности. Резултатите от работата по 467 сигнала са били изпратени по компетентните органи.

Подобни статии