Над 5300 бедни български младежи от уязвими групи ще се изучат с финансиране от ЕС

Над 5300 младежи от уязвимите групи ще бъдат изучени по проект по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., финансиран от Европейския съюз. Целта е младите хора да могат да получат достъп до висше образование. За да изкласят гимназия, учениците от 11-и и 12-и клас ще могат да се включат в курсове за подготовка за матурите, ще им бъдат покрити и разходите за кандидатстудентските изпити. На успешно завършилите ще им бъдат платени таксите за обучение в първи курс и за настаняване в общежитие.

Това ще се случи по проект „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“. Общото финансиране на дейностите по него ще бъде в размер на 7 млн. лв. - 5 950 000 лв. от оперативната програма и 1 050 000 лв. от националния бюджет. С проектни дейности могат да участват училища и неправителствени организации в партньорство с университети. Те могат да бъдат на стойност между 100 000 и 195 583 лв. а максималната им продължителност 18 месеца – до края на 2023-а. Проектите трябва да бъдат подадени до 5 април по електронен път

В тях трябва да бъдат заложени дейности, с които да бъдат открити и мотивирани да запишат висше ученици от уязвимите групи от втори гимназиален етап или младежи с диплома за средно, които не са продължили в университета. Ще се работи и с родителите на гимназистите за превенция на преждевременното отпадане от образование поради културни, етнически, религиозни, социално-икономически, материални и нематериални бариери и за повишаване информираността им за важността и предимствата за завършване на средно образование и мотивирането им за продължаване образованието на децата им във висше училище. Очаква се 4131 настойници на ученици от11-и и 12-и клас да получат консултации по проекта.

Втората задължителна дейност е организирането на допълнителни 10-часови обучения на ученици от уязвими групи във втори гимназиален етап, за да положат успешно задължителните и допълнителните държавни зрелостни изпити и да кандидатстват в университет. За да могат да се явят на кандидатстудентски изпит, пък ще могат да им се покрият разходите за таксите за тях, както и парите за пътуване и нощувка, ако това се налага.

Кандидатстването във ВУ на учениците, участвали в допълнителните курсове, е задължително, когато са положили успешно матури и са получили диплома за средно образование. За лица и младежи от уязвими групи със завършено средно образование, които не са записали в университет след това, пък са предвидени курсове за опресняване на знанията им по учебни предмети, по които ще държат кандидатстудентски изпит. Таксите за тях, нощувките и пътят също ще им бъдат покрити. Очакванията са близо 400 лица между 25 и 64 години да участват в продължаващо обучение и надграждане на знания, умения и компетентности по оперативната програма.

Индикаторът за успех от двете дейности е 3369 лица, участвали по тях, да са подали документи за кандидатстване във висше училище, а над 2000 от тях и да успеят да се запишат да учат.

Третата дейност по проекта дава възможност студентите от уязвимите групи да получат индивидуални помощи, с които да им бъдат платени семестриалните такси и разходите за настаняване през първата академична година. Средствата ще се отпускат на три транша. Първо ще се извършва авансово плащане в размер от 20% на семестриалната такса и разходите за общежитие или квартира. Вторият транш е в размер на 40% от помощта и ще се прави след първия семестър при 80% взети изпити за първи семестър. Останалата част ще се извършва след втория семестър при записване във втори курс. Очакванията са над 700 от лицата, участвали по тази дейности, да завършат успешно първи курс.

Новоприетите студенти от уязвими групи ще работят и с ментори, които ще подпомагат за прехода им към академично образование във висше училище. Менторът трябва да изпълнява функциите на наставник, подпомагащ адаптацията и социализацията на студента, да го ориентира в академичната среда, да подкрепя и проследява участието му в образователния процес – редовно присъствие в учебните занятия през първата година на обучението му и подготовката за тях, както и до го мотивира да продължи образованието си в по-горен курс.

Подобни статии