Не си ли регистрираш кладенеца до 27 ноември, може да го заровят

Кладенец, който не е регистриран в съответната регионална Басейнова дирекция до 27 ноември 2020 г., ще бъде заровен за сметка на собственика на имота. Това предвиждат последните изменения в Закона за опазване на околната среда от 2018 г.

Според текстовете и указанията, които са качили на сайта си някои от Басейновите дирекции, регистрацията е безплатна за всички стопани, които ползват до 10 кубика вода. Това важи най-вече за хората, които имат кладенец, сонда или помпа в селските къщи или вилно място.

Регистрацията се извършва в съответната Басейнова дирекция по райони. Те са четири за територията на цялата страна. Припомняме, че за Югозападна България Басейновата дирекция е "Западнобеломорски район" и се намира в Благоевград, бул. „Св. Димитър Солунски“ № 66, ПК 441. За Североизточна България дирекцията е „Черноморски район“ във Варна, ул. „Ал. Дякович“ № 33. За Северозападна България - "Дунавски район" в Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60, ПК 1237. За Югоизточна България Басейновата дирекция е "Източнобеломорски район" в Пловдив и се помещава на адрес ул. “Янко Сакъзов“ 35.

Информацията, която трябва да съдържат подадените документи, включва трите имена на собственика на имота, в който е изграден кладенецът, тип на кладенеца (шахтов, сондажен), данни за поземления имот: идентификатор, адрес, трайно предназначение, начин на трайно ползване, дълбочина на кладенеца, диаметър на тръбата или на отвора на зиданите кладенци, начин на черпене на водата – с кофа или с помпа, цел, за която се ползва водата.

Документите, които се прилагат, са актуална скица на имота, в който е изграден кладенецът, и нотариален акт. Тъй като информацията от различните Басейнови дирекции е разнопосочна, е добре да фигурират и двата документа. Важно е да се отбележи, че кладенци или сонди, които са изградени до 23 декември 2016 г., за които няма издадени строителни книжа, са търпими строежи по Закона за устройство на територията.

Вписването се извършва след преглед и анализ на внесените документи, ако са изпълнени изискванията. А те са собствениците да са физически лица, имотът да е в границите на населените места и селищните образувания, както и наличие на разполагаем ресурс, определен в Плана за управление на речните басейни. На гражданите се издава удостоверение за регистрирането му.

Подобни статии