Парламентът прие на първо четене промени в закона за колективните инвестиционни схеми

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране. Вносител е Министерският съвет.

Предвижда се с наредба да се определят освен изисквания към дейността, структурата на активите и пасивите и ликвидността на колективната инвестиционна схема, и изисквания, свързани с изчисляването и оповестяването на таксите за постигнати резултати при управлението на колективната инвестиционна схема.
Предлага се въвеждането на нормативна уредба на презграничните предварителни предлагания на алтернативни инвестиционни фондове, които се провеждат без уведомления до компетентните органи на държавата по произход или държавата, в която се извършват. Улесненото трансгранично разпространение се очаква да създаде предпоставки за достъп на повече дялопритежатели, както и до ръст на активите под управление на предпирятия за колективно инвестиране в прехвърляеми ценни книжа и алтернативни инвестиционни фондове, се посочва в мотивите към законопроекта.

Подобни статии

 • Парламентът прие на първо четене промени в Закона за ДДС

  Парламентът прие на първо четене промени в Закона за ДДС

  Парламентът прие на първо четене промени в Закона за данък върху добавената стойност /ДДС/. "За" гласуваха 120 депутати, "против" - 23, а четирима се въздържаха. Измененията са внесени от Министерския съвет и целят прецизиране на българското законодателство с правото на Европейския съюз.

  96
 • Предлагат за обсъждане проект на наредба за проверка за енергийната ефективност

  Предлагат за обсъждане проект на наредба за проверка за енергийната ефективност

  Министерството на енергетиката, съвместно с Министерството на регионалното развитие, предлагат за обществено обсъждане Проект на наредба за условията и реда за извършване на проверка за енергийна ефективност на отоплителните инсталации и инсталациите за комбинирано отопление и вентилация по чл. 50, ал. 1 и на климатичните инсталации по чл. 51, ал. 1, условията и реда за изготвянето на оценка на енергийните спестявания, както и условията и реда за създаване, поддържане и ползване на базата данни по чл. 52 от Закона за енергийната ефективност. Това става ясно от проекта на наредба, който е качен днес на страницата на енергийното ведомство.

  227
 • Две или повече висши училища да обучават съвместно студенти и докторанти чрез работа по проект се предлага в законопроект

  Две или повече висши училища да обучават съвместно студенти и докторанти чрез работа по проект се предлага в законопроект

  Две или повече висши училища да обучават студенти съвместно, както и да бъде въведен статут на т.нар. проектни докторанти. Това предвижда законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето образование, приет от Министерския съвет, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката (МОН).

  130