Правителството одобри проект с промени в Закона за младежта

Правителството одобри Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за младежта, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

Промените предвиждат Доклада за младежта да бъде приеман и изготвя на тригодишна база вместо досегашния едногодишен период. Това ще позволи освен механичен сбор от статистика и отчет на годишните планове за младежта, той да предложи и по-задълбочена, текуща оценка на въздействието на изпълняваните политики и социално-икономическия статус на младите хора в страната, каквато е и основната му роля, съгласно Закона за младежта. В момента е наличен различен подход на общините при осъществяването на общинската политика за младежта, което не позволява да се измери въздействието и ефективността й. В тази връзка се допълват функциите и отговорностите на министъра на младежта и спорта, което ще даде възможност за подобряване на координацията и планирането на държавната политика за младежта.

Със законопроекта се цели създаването на по-ефективна законова рамка в областта на младежта и разрешаването на проблеми, идентифицирани в практиката по прилагане на действащите текстове на Закона за младежка. Предвидените изменения осигуряват по-добра координация и предвиждат по-ефикасно проследяване на осъществяваните политики за младежта и техния ефект върху младите хора в страната.

С изтичането на първия 10-годишен период на Националната стратегия за младежта 2010-2020, беше стартиран процес по изготвяне на нов документ, съгласно изискванията на чл. 4 от Закона за младежта. В хода на действие на предходната Стратегия, както и в процеса на изготвяне на новата Национална стратегия за младежта 2021-2030 г. се установи необходимост от разширяване на обхвата на стратегията и по-специфично, да се добави ясна визия за развитието на политиките за младежта към елементите на задължително съдържание на Националната стратегия за младежта в Закона за младежта. Изработването на общи методически указания за подпомагане на централните и териториалните власти ще осигури по-голяма степен на съгласуваност при формирането на държавната политика за младежта на различните нива.

Актуализира се съставът на Националния консултативен съвет за младежта и се предоставя възможност за по-активно и ефективно участие на неговите членове в консултативните процеси. За повишаване устойчивостта на механизмите, чрез които младите хора и представителите на гражданското общество участват в консултациите по въпросите за младежта Обществения съвет по въпросите за младежта се регламентира в нормативна уредба, като се посочват функциите му, неговия състав, правилата му за работа, както и редът за неговото конституиране.

Подобни статии

 • Парламентът прие на първо четене промени в Закона за ДДС

  Парламентът прие на първо четене промени в Закона за ДДС

  Парламентът прие на първо четене промени в Закона за данък върху добавената стойност /ДДС/. "За" гласуваха 120 депутати, "против" - 23, а четирима се въздържаха. Измененията са внесени от Министерския съвет и целят прецизиране на българското законодателство с правото на Европейския съюз.

  96
 • Предлагат за обсъждане проект на наредба за проверка за енергийната ефективност

  Предлагат за обсъждане проект на наредба за проверка за енергийната ефективност

  Министерството на енергетиката, съвместно с Министерството на регионалното развитие, предлагат за обществено обсъждане Проект на наредба за условията и реда за извършване на проверка за енергийна ефективност на отоплителните инсталации и инсталациите за комбинирано отопление и вентилация по чл. 50, ал. 1 и на климатичните инсталации по чл. 51, ал. 1, условията и реда за изготвянето на оценка на енергийните спестявания, както и условията и реда за създаване, поддържане и ползване на базата данни по чл. 52 от Закона за енергийната ефективност. Това става ясно от проекта на наредба, който е качен днес на страницата на енергийното ведомство.

  227
 • Две или повече висши училища да обучават съвместно студенти и докторанти чрез работа по проект се предлага в законопроект

  Две или повече висши училища да обучават съвместно студенти и докторанти чрез работа по проект се предлага в законопроект

  Две или повече висши училища да обучават студенти съвместно, както и да бъде въведен статут на т.нар. проектни докторанти. Това предвижда законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето образование, приет от Министерския съвет, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката (МОН).

  130