Правителството предлага да спре продажбата на т.нар. "златни паспорти"

Тотална забрана за получаване на българско гражданство срещу инвестиции по схемата с така наречените „златни паспорти“. Това предлагат правителството, като властите са пуснали за обществено обсъждане промените в Закона за българското гражданство.

Промените заличават два текста - единият е за натурализация на членовете на семейства и самите инвеститори, а вторият е, ако човек е внесъл поне 1 млн. лв. в България или в рамките на по- малко от година е удвоил инвестицията.

Според предложените промени паспорти няма да се дават на хора извършили или увеличили инвестицията си чрез придобиване на акции или облигации на български търговски дружества, търгувани на регулиран пазар или многостранна система за търговия в България, на пазарна стойност не по-малка от 2 000 000 лв.

Също така с предложените промени отпада и получаването на паспорти при инвестирали в страната чрез внасяне в капитала на българско търговско дружество на сума не по-малка от 2 000 000 лв.

Паспорти няма да се получават и за осъществяван от дружеството приоритетен инвестиционен проект, както и вложили в капитала на българско търговско дружество, чиито акции не са търгувани на регулиран пазар, сума не по-малка от 6 000 000 лв.

От мотивите става ясно, че в доклад на ЕС пише, че България и още две държави- Кипър и Малта са единствени в ЕС, които предлагат тази услуга.

В доклад на ЕК се споменава още, че тези режими имат последици за целия Европейския съюз, тъй като всяко лице, което притежава гражданство на държава членка, е едновременно гражданин и на Съюза. Всъщност, въпреки че тези режими са национални, те целенасочено се предлагат и често открито се рекламират като способ за придобиване на гражданство на ЕС, заедно с всички права и привилегии, които произтичат от него, включително по- специално правото на свободно движение. В доклада е констатирано също така, че режимите за предоставяне на гражданство и право на пребиваване срещу инвестиции създават редица рискове за държавите членки и за Съюза като цяло, включително по отношение на сигурността, изпирането на пари, корупцията, заобикалянето на правилата на ЕС и отклоняването от данъчно облагане.

В Закона за българското гражданство предоставя възможност за инвеститорите, както и за съпрузите и другите членове на семействата им, да кандидатстват за придобиване на българско гражданство по натурализация, на база на същата инвестиция.

Подобни статии