Правят специализирана болница за очни болести в София

Министерският съвет одобри създаването на „Специализирана болница за активно лечение на очни болести (СБАЛОБ) Просперитас” ООД, гр. София, съгласно регламентирания нормативен ред за целта в Закона за лечебните заведения.

В проекта и тригодишния бизнес план на лечебно завдение се предвижда изграждане на специално проектирана самостоятелна сграда в София. Проектирането на всички етапи на болницата е приключило с влязло в сила Разрешение за строеж, а завършването на сградата на болницата и въвеждането й в експлоатация, както и обзавеждане и оборудване с необходимата апаратура и техника за осигуряване на дейността се предвижда да продължи до девет месеца след решението на Министерския съвет. Сградата ще се състои от 5 надземни етажа и 2 етажа сутерен, както и подземен гараж с хидравлична платформа, разположен на втори сутерен. Организационната структура на болницата включва Отделение по очни болести с 5 легла. Осигуряването на съвременно оборудване и технологии и квалифицирани специалисти ще подобри достъпа на пациентите с необходимост от болнично лечение в обхвата на медицинската специалност „Очни болести” до качествено медицинско обслужване и иновативни технологии, ще благоприятства лечението, успешния изход и последващо възстановяване.

Съгласно нормативните изисквания е определен срок до девет месеца, в който управителят на дружеството да подаде заявление до министъра на здравеопазването за издаване на разрешение по чл. 47 от Закона за лечебните заведения.

Подобни статии