Прехвърлихме близо 300 млн. лева суми от един фонд в друг

През второто тримесечие на 2021 г. в пенсионноосигурителните дружества са подадени общо 84 816 заявления за промяна на участие и прехвърляне на средствата от един пенсионен фонд в друг. Общо 72 876 осигурени лица от подалите заявления през второто тримесечие на 2021 г. са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. Общата сума на прехвърлените средства в друг пенсионен фонд от съответния вид е 298 998 865 лв.

Осигурените лица, възползвали се от правото си за промяна на участие и прехвърляне на средства от индивидуалните партиди през първото полугодие на 2021 г., са общо 147 347. Общият размер на прехвърлените средства от началото на годината е 579 876 453 лв.

През отчетния период броят на лицата, променили участието си в универсалните пенсионни фондове, е 66 884, а броят на променилите участието си в професионалните фондове - 5559 лица.
Най-малко осигурени лица са променили участието си в доброволните пенсионни фондове - 433 броя. Относителният дял на лицата, променили участието си спрямо средния брой осигурени лица в универсалните пенсионни фондове, е 1.73 на сто, в професионалните - 1.77 на сто, и в доброволните пенсионни фондове - 0.07 на сто.

Общата сума на прехвърлените средства на осигурени лица с променено участие, подали заявления през второто тримесечие на годината, е 298 998 865 лв., в т.ч. 268 789 520 лв. в универсалните фондове, 28 496 392 лв. в професионалните и 1 712 953 лв. в доброволните фондове.
Общият размер на прехвърлените средства в сравнение с първото тримесечие на 2021 г. е нараснал с 18 121 277 лв., или с 6.43 на сто.
Относителният дял на прехвърлените средства спрямо средния размер на нетните активи на универсалните пенсионни фондове е 1.73 на сто, на професионалните - 2.13 на сто, и на доброволните пенсионни фондове - 0.13 на сто. Средният размер на прехвърлените средства на едно осигурено лице, променило участието си през второто тримесечие на 2021 г., е 4102.84 лв.

Подобни статии