Ректорът на УНСС получи една от най-високите оценки за изпълнение на заложените от МОН политики

Ректорът на Университета за национално и световно стопанство /УНСС/ проф. д-р Димитър Димитров, който е и главен секретар на Съвета на ректорите в България, получи от министъра на образованието и науката чл.-кор. проф. Николай Денков една от най-високите годишни оценки по изпълнение на договора му за управление, съгласно заложените от МОН политики. Това съобщи пресцентърът на УНСС.

Отчетът за изпълнение на политиката за развитие на УНСС за периода от 1 октомври 2020 г. до 30 септември 2021 г. е бил приет и е получил годишна оценка 3.93 при максимална възможна 4.00. С това успеваемостта на изпълнение на залегналите в договора управленски цели, задачи и целеви стойности е оценена на 98,25 процента.
От 2020 г. управлението на висшите държавни училища се осъществява съгласно утвърдени от министъра на образованието и науката политики. За УНСС те са обособени в шест основни цели: 1. Актуалност, съответствие, интегралност на придобиваните знания и умения; 2. Повишаване на качеството на програмите за обучение чрез използване на образователни форми, методи и технологии, съобразени с особеностите на обучаваното поколение студенти; 3. Свързаност и партньорство; 4. Развитие на научната дейност; 5. Привличане и задържане на млади преподаватели; 6. Обществени ангажименти с национална значимост.
"Високият резултат е не само сериозна оценка за усилията на нашата академична общност, но и задължение - да отстояваме, все така всеотдайно, авторитета на УНСС, изграждан вече столетие от поколения блестящи учени и общественици. Отправям благодарност към преподавателите, младите учени, служителите и нашите партньори от бизнеса за високото качество на учебния процес, за развитието на научноизследователската дейност и партньорската мрежа", е изразил признателността си проф. Димитър Димитров.

Подобни статии