Росица Матева, зам.-председател и говорител на ЦИК: Трябва да има втори шанс за гласуване и при машинния вот

Росица Матева е завършила СУ “Св. Климент Охридски“. Има юридическо образование. От 2014 до 2019 г. е член на ЦИК. От 2020 до 2021 г. - член и председател на Обществения съвет към ЦИК. От май 2021 г. досега – зам.-председател и говорител на ЦИК

"Надяваме се, че няма да има проблеми с електрозахранването за толкова дълго време в местата, където има избори. В предишни избори са се случвали такива моменти, но винаги са били за кратко. Ще се действа според възникналата ситуация", коментира в интервю за "Монитор" зам.-председателят и говорител на ЦИК Росица Матева.

- Вече приехте методическите указания за частичния вот в Благоевград (б.р. - интервюто е взето преди провеждането му вчера), като предстои такива да бъдат приети и за този на 11 юли. Какви са условията, при които може да се продължи с хартия, а машинното гласуване да се преустанови?

- Законът казва, че трябва да са настъпили такива непредвидени и особени обстоятелства, които да не позволят да продължи гласуването с машина. В методическите указания първоначално смятахме, че е хубаво да пишем различните хипотези, но предвид възможността да не предвидим всички случаи описахме по-скоро тези, при които гласуването с машина би могло да спре за кратко време, но след това трябва да продължи. Като например необходимостта да се смени хартиената ролка за разписките и за протокола. Ако токът спре, гласуването ще продължи, тъй като машината има батерия. Според техническите изисквания тя трябва да работи не по-малко от 30 минути. При установяването на съответствието, направено от ДАЕУ, стана ясно, че машините могат да работят повече от 3 часа. Така, ако токът спре, вотът с машина продължава до изчерпването на батерията или до възстановяване на захранването. Като се възстанови захранването, батерията се самозарежда. Има и други случаи, при които няма да се преминава на хартия. Ако се счупи параванът отстрани на машината, който осигурява тайната на вота и трябва да се замени с нов. Ако се наложи кабелът, който захранва машината, да бъде подменен. Това също може да се случи, но това не преустановява гласуването с машина. Докато се донесе нов кабел, тя ще продължи работата си на батерия. Всички останали случаи, когато самата машина спре или възникнат други обстоятелства, които водят до невъзможност да се гласува с машина, тогава СИК трябва да вземе решение, да уведоми ОИК, съответно и ЦИК.

- А при хипотезата, че токът спре, машината работи 3 часа, а батерията свършва? След това ще има ли възможност да се смени батерията или тогава вече ще се премине към хартия?

- В интерес на истината не сме обсъждали този вариант, защото не съм сигурна дали има резервни батерии. Покупката, която е направена на тези 9600 устройства в страната и на тези 1637, които очакваме, е една машина – една батерия. Така че не сме обсъждали такава хипотеза. На 11 юли за изборите няма да има възможност за такива допълнителни батерии и не сме предвидили такава ситуация. Надяваме се, че няма да има проблеми с електрозахранването за толкова дълго време в местата, където има избори. В предишни избори са се случвали такива моменти, но винаги са били за кратко. Ще се действа според възникналата ситуация. Ако в секция, в която има две машини, едната по някаква причина спре, вотът продължава с втората машина. И няма да се включи едновременно с това и гласуване с хартиени бюлетини. Само при условие че не може да продължи гласуването и с втората машина, тогава се преминава към хартиени бюлетини.

- Обмислян ли е вариантът за някакви малки генератори, ако спре токът?

- СИК са разположени обикновено в сгради на училища и ако там има такова резервно захранване, предполагам, че то ще се включи. Не сме обмисляли варианта ЦИК да има грижата да постави генератори на сградите. В крайна сметка организационно-техническата част от подготовката за изборите е задължение на МС. Предполагам, че те чрез областните управители, съответно кметовете на кметства, ще предвидят такива обстоятелства.

- В ИК е предвидено видеозаснемане и видеоизлъчване при броенето на резултатите. ЦИК докъде стигна с изработването на реда, по който това ще става и само в СИК ли ще бъде или ще може да се извършва в РИК и техния изчислителен център?

- Законът предвижда, че това нещо може да се случи и в изчислителния пункт, и в РИК, и в СИК. И то по-скоро е предвидено като възможност да се осигури пряка видимост на наблюдатели, застъпници, представители на партии, представители на медиите към броенето на резултата или съответно разпечатването на протокол от резултата от машинното гласуване. ЦИК взе решение, че всички тези лица, които имат право да присъстват, ще могат да заснемат или да излъчват, но при спазване на закона за защита на личните данни и регламента по прилагането му. Не трябва да се заснемат лица, не трябва да се записват гласове. Трябва да се заснема само моментът на броенето, на разпечатването на протокола, съответно в изчислителния пункт въвеждането на резултатите от гласуването.

- А при видеострийм във Фейсбук как ще се контролира?

- За съжаление във Фейсбук няма как да се контролира. Правото за видеоизлъчване не е урегулирано от Изборния кодекс. Аз предлагах на колегите да бъде указано на тези лица, които заснемат и излъчват, след някакъв период да бъде свален този запис и унищожен. Не се възприе това предложение. Прецени се, че ако се спазва защитата на личните данни, няма никакъв проблем да се запазят тези записи.

- С машинното гласуване много се облекчава и попълването на изборните протоколи. Каква част от информацията ще се попълва в СИК и каква част в РИК? Това няма ли да създаде повече работа на РИК?

- Не. СИК ще има пак така наречения хартиен протокол, в който ще бъде записан броят на избирателите в секцията, които имат право да гласуват, колко са гласували, какъв е резултатът от гласуването с машина, общ резултат. След което ще се разпечатва много бързо секционният протокол от машинното гласуване. Той ще бъде неразделна част към този хартиен протокол. След това, вземайки двете флаш памети от машината, СИК ще отиде в изчислителния пункт в РИК и там резултат от машинното гласуване ще бъде извлечен от флаш паметите. И ще бъде записан директно в информационната система, като РИК впоследствие ще има един обобщаваш протокол с данните от резултатите от всички СИК на територията на района. В секциите, където има машинно гласуване, този резултат ще бъде извлечен от флаш паметите и ще бъде ръчно въведен само от секциите, където има гласуване с хартиени бюлетини.

- А на място ще се сравнява ли самият протокол, извлечен от машината, и този, който е от флашката за някакви разлики?

- Сега за частичните избори се извършва сравнение. За изборите за НС мисля, че пак ще дадем такива указания. За частичните избори в неделя ще има няколко секции – определени на случаен принцип, – където ще бъде направено контролно преброяване на разписките от машинното гласуване. За да има още един аргумент и още една сигурност у избирателите, че резултатът от машинното гласуване и от контролните разписки, и от извлечените данни от флаш паметите, е един и същ и няма никакво съмнение за манипулиране на изборите.

- В колко секции в чужбина ще има машини и колко е общият брой на машините зад граница?

- Общият брой на машините в чужбина е 421. Те ще бъдат разположени в 273 секции, тоест в 148 секции ще има по две машини.

- Има ли някъде в страната, където ще има и трета?

- Не. Казвам го така, защото смятам, че ще има проблем със софтуера и с резултатите. Там, където има две машини, трябва да бъдат идентифицирани резултатите от всяка една машина в съответната СИК.

- Стана ясно, че летуващите по морето няма как да гласуват в хотел. При кореспонденцията на регионалния министър с кметовете се заговори, че регистрация по настоящ адрес може да се направи дори и в трафопост.

- Това не е в правомощията на ЦИК. За мен не е правилен такъв начин и ред за получаване на настоящ адрес. Законът за гражданската регистрация дава възможност в хотели и в места за почивка да бъде регистриран временен настоящ адрес до четири месеца. Именно затова инициирахме тази дискусия и разговори с МРРБ преди повече от месец, за да може да бъде определен такъв ред и хората, които се намират на почивка, да могат да се регистрират на такъв настоящ адрес. Разбира се, кметовете на общини, които прилагат също този закон, трябва да определят съответния хотел за място за регистрация настоящ адрес. Това става с определени заповеди и след съгласие на собственика на хотела. Но това е правна възможност. По никакъв начин не сме изразявали нагласата да се определят други адреси освен местата, където ще почиват тези избиратели. Да не говорим, че ако не бъде уредена процедура, по която този адрес да бъде временен, от избирателя ще се изисква впоследствие да отиде в общината, където до момента е бил регистриран, да направи отново регистрацията си там. За тези избори това няма как да се случи.

- При демонстрациите стана ясно, че ако не правим нищо пред машината, след 5-ата минута тя изключва. При тези случаи СИК ще даде ли нова карта за гласуване?

- При обсъждането на методическите указания за частичните избори говорихме по този въпрос и преценихме, че СИК може да реагира по начина, по който се гласува с хартиени бюлетини, и когато избирател сгреши, може да му бъде дадена втора бюлетина. Преценихме, че и при машинното гласуване е хубаво на такъв избирател да му бъде дадена втора възможност. Стига, разбира се, това да не е съвсем тенденциозно и умишлено. Но това е преценка на СИК. Когато видят, че един избирател стои повече време пред машината, без да прави нищо, те би трябвало да го попитат затруднява ли се и да му обяснят какви стъпки трябва да предприеме, за да гласува, при спазване дистанция.

- А този втори опит с машината ще бъде ли възможен, ако вече сме гласували и в този момент установяваме, че сме сбъркали?

- Не. Затова при машинното гласуване има бутон преглед, който ви показва на екрана само вашия избор - името на партията или коалицията, преференцията, ако сте избрали такава за НС. Имате право да промените избора си, да се върнете. Можете да променяте избора си няколко пъти. Но в момента, в който се натисне бутонът „Гласуване“, гласът е записан в машината и не може да бъде допуснат този избирател да гласува втори път.

Подобни статии

 • Шоуменът Венци Мартинов: Правя нов спектакъл за 100-годишнината на Парцалев

  Шоуменът Венци Мартинов: Правя нов спектакъл за 100-годишнината на Парцалев

  В „Пътуващо кино“ организирам конкурс за мис

  "Би трябвало през тази есен да оберем плодовете на лятото с положителен смисъл – круши, ябълки, овце, вино, ракия; хубави жени/мъже - кой каквото си търси, за да има една спокойна есен, повече приятни жизнено лични вълнения; да няма много вълнения от типа кой ще спечели изборите", казва в интервю за "Телеграф" шоуменът Венци Мартинов.

  254
 • Даниела Петкова, ПОК

  Даниела Петкова, ПОК "Доверие": Хората предпочитат да получават втората си пенсия разсрочено

  "Към момента преобладаващата част от хората, които не отлагат пенсионирането си и подписват договори, въз основа на които следващия месец ще започнат да получават парите от партидите си, без изненада са тези, които имат право на разсрочено плащане. Предпочитаният от тях размер, също без изненада, е ориентиран около максималния, разрешен от закона и той в момента е 300 лв., съответстващ на минималната държавна пенсия. Хората очевидно имат нужда от пари и не се интересуват толкова от срока, колкото от размера на ежемесечното плащане. Единици са тези, които искат по-нисък размер на месечните плащания, за по-дълъг период от време, но има и такива", казва Даниела Петкова, шеф на ПОК „Доверие“ и член на УС на БАДДПО.

  72
 • Проф. Илко Гетов, фармацевт: На най-ниското ваксинационно ниво сме в Европа

  Проф. Илко Гетов, фармацевт: На най-ниското ваксинационно ниво сме в Европа

  "Няма как да звуча позитивно, след като няколко пъти ми се задава въпросът от страна на европейските ми колеги „защо е толкова нисък процентът на имунизираните“. Аз не мога да им отговоря защо. Всеки път става въпрос за едно и също - те казват нали имате ваксини, какъв е проблемът защо в България имунизираните са под 25%. Не мога да им дам отговор", казва фармацевтът проф. Илко Гетов.

  127