Според Европейското здравно интервю и през 2019 г. най-разпространеното хронично заболяване у нас е хипертонията

И през 2019 г. най-разпространеното хронично заболяване у нас е хипертонията - 29.7 на сто от хората на възраст над 15 години. Заболяването е по-разпространено сред жените (32.8 на сто), отколкото сред мъжете (26.5 на сто). Данните са от Европейското здравно интервю (октомври 2019 - януари 2020 г.) и са предварителни, съобщи Националният статистически институт (НСИ).

На второ място сред наблюдаваните хронични заболявания и здравни проблеми са уврежданията, засягащи долната част на гърба или други хронични нарушения на гърба, посочени от 10.4 на сто от хората, като по-често те се срещат при жените (11.7 на сто), отколкото при мъжете (8.9 на сто).

Наличие на исхемична болест на сърцето или стенокардия през последните 12 месеца, предшестващи интервюто, декларират 5.8 на сто от мъжете и 8.1 на сто от жените на възраст 15 и повече години.

Диабетът е сред социалнозначимите заболявания, което оказва съществено влияние върху качеството на живот на хората и често води до усложнения. По предварителни данни от проведеното Европейско здравно интервю през 2019 г. в България диабет имат 6.9 на сто от населението на възраст 15 и повече години. Заболяването е разпространено сред 6.5 на сто от мъжете и 7.3 на сто от жените.

Наличие на артроза през 2019 г. декларират 5.8 на сто от лицата, като заболяването е значително по-разпространено сред жените - 8.1 на сто, отколкото сред мъжете - 3.3 на сто.

По предварителни данни през 2019 г. най-голям е относителният дял на хората на възраст 15 и повече години, които самоопределят здравето си като "добро" (40.7 на сто, следвани от отговорилите "много добро" (29.2 на сто) и "задоволително" (20.9 на сто). Като "лошо" и "много лошо" оценяват здравето си съответно 7.3 и 1.9 на сто. В сравнение с данните от предходните две изследвания, проведени през 2008 и 2014 г., се наблюдава положителна тенденция на увеличение на дела на хората, които определят здравето си като "много добро" - с 5.7 процентни пункта (п.п.).

Мъжете по-често определят здравето си като "много добро" и "добро" (73.1 на сто) в сравнение с жените (67.2 на сто). С напредване на възрастта се увеличава делът на хората, които оценяват здравето си като "лошо" и "много лошо".

По предварителни данни от Европейското здравно интервю през 2019 г. броят на пушачите (пушещи ежедневно и понякога) на възраст над 15 навършени години в България се оценява на 2.06 млн. души (36.2 на сто). Ежедневно пушат 29.1 на сто от хората, а 7.1 на сто - понякога. В края на 2019 г. 45.9 на сто от мъжете и 27.5 на сто от жените са пушачи. Предварителните данни показват, че през 2019 г. в България едва 2 на сто от хората на възраст 15 и повече години използват електронните цигари и други сходни изпаряващи устройства, при които течността се превръща в аерозол (пара), всеки ден или понякога. В момента - не, но преди са използвали - 5.6 на сто.

През годината, предшестваща изследването, 16.2 на сто от мъжете и 42 на сто от жените на възраст 15 и повече години нито веднъж не са употребявали алкохол. Поне веднъж месечно са употребявали алкохол 23.6 на сто от мъжете и 22.3 на сто от жените, а поне веднъж седмично, но не всеки ден - съответно 34 и 14.5 на сто.

Всеки ден или почти всеки ден алкохол са употребявали 17.4 на сто от мъжете и 3.6 на сто от жените на възраст 15 и повече години.

Подобни статии