ВСС подкрепи онлайн събирането на доказателства при делата

Пленумът на ВСС даде положително становище на проекта на Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс. Най-важната промяна е по-голямо използване на видеоконферентни връзки при делата. Решението беше гласувано с единодушие от кардровиците на Темида – 18 гласа „за” и нито един „против”.

В края на май Министерство на правосъдието публикува за обществено обсъждане Законопроект за изменение и допълнение на ГПК, както и предложения за промени с неговите заключителните разпоредби в Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК).

Целта на промяната е създаването на нормативна уредба на използването на видеоконференцията в гражданския и в административния процес, както и разширяване на възможностите за използване на видеоконференцията в наказателния процес. С предложените изменения и допълнения в ГПК и АПК се регламентира използването на видеоконференция при провеждане на разпити и изслушвания в гражданските и административните производства, при които административният орган или съдебният състав и свидетелите, вещите лица, страните или преводачите сe намират физически на различни места на територията на страната. Към момента съдебните производства по граждански дела и административни дела се извършват в съдебните зали, като всички участници присъстват лично.

В момента НПК допуска използването на видеоконференцията като изключение само в някои случаи. Целта на промените е да се разширят възможностите за използване на видеоконференцията като способ за събиране на доказателства при провеждането на отделни действия по разследването и отделни съдопроизводствени действия.

Подобни статии