Вузовете кандидатстват за изследователски по 3 показателя

Министерството на образованието и науката вече приема заявления от висшите училища, които искат да получат статут на изследователски университети на база на постигнати научни резултати през предходните четири години, съобщиха от МОН.

Кабинетът е одобрил неприсъствено предложената от МОН методика за определяне на изследователските висши училища, а правителственото постановление е обнародвано в „Държавен вестник“. Университетите са били информирани за предстоящата процедура, след като методиката беше публикувана за обществено обсъждане.

Оценката на кандидатурите за статут на изследователски ще зависи от три показателя. Ще се вземат предвид научните резултати, видими в международните бази данни SCOPUS и/или Web of Science, и други проверими данни, отразяващи развитието на академичния състав, общественото и икономическото въздействие на научната дейност.

От справка в SCOPUS за периода 2016-2021 г. става ясно, че в международен план там най-много са публикациите в сферата на социалните науки, включително икономика, иконометрия и финанси, бизнес, мениджмънт и счетоводство, психология, изкуства и хуманитарни науки - 35% от всички. При публикациите от България обаче техният дял е едва 11%. Нашата страна присъства в базата данни предимно с физическите науки, става ясно от графиките на МОН.

Стойностите по конкретните показатели в методиката се изчисляват в точки и оформят крайна оценка по определена формула. За да получи статут на изследователски университет, висшето училище трябва да събере не по-малко от 1000 точки.

Прилагането на методиката и крайният резултат ще се проверяват от междуведомствена комисия към министъра на образованието и науката и сформирана с негова заповед. Тя включва представители на министерствата на образованието и науката и на икономиката, също така на Държавната агенция за научни изследвания и иновации, Българската академия на науките и на Съвета на ректорите. В бъдеще комисията ще следи също за сроковете в действащия списък на изследователските университети и за неговото актуализиране.

Подобни статии