За Коледа по новия закон: Копаем градинки, ако сгазим лука

20% бонус за глоба без обжалване и опция за сделка с контролния орган

Можем да се споразумяваме с контролните органи, ако си признаем нарушението.

Нарушителите ще имат възможност да полагат общественополезен труд, вместо да плащат глоба. Тези, които пък се съгласят да я платят доброволно и без обжалване, ще имат право на 20% отстъпка. Има възможност и за сключване на споразумение с контролния орган и провеждането на съкратено съдебно производство по административен ред.

Това са само част от съществените изменения в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), които влизат в сила на 23 декември. Измененията бяха приети от Народното събрание година по-рано. Законът вече е изцяло осъвременен и отговаря на европейската практика за административното наказание и постигане на по-изразена гъвкавост и динамика в производствата, категорични са юристи.

Безвъзмезден труд в полза на обществото ще се полага при повторно нарушение или при системни провинения. Това е предвидено да става самостоятелно или в комбинация с някое от другите наказания. В този случай административният нарушител може да бъде санкциониран с две отделни наказания за едно и също деяние. Самото наказание е установено от законодателя като труд, който се полага в полза на обществото без ограничаване на други права на наказания. Продължителността на безвъзмездния труд в полза на обществото не може да бъде по-малко от 40 часа и повече от 200 часа годишно за не повече от две последователни години. Наказанието ще се налага само от съответния Районен съд, а длъжностните лица ще изпращат преписките към съдилищата в предвидените от закона случаи.

Промените касаят още началната фаза на производството - удължава се срокът за депозиране на писмени възражения по акта за установяване на административно нарушение (АУАН), като деецът вече разполага със 7-дневен срок за възражение от деня на подписването му.  Отделно актовете вече ще могат да се обжалват в 14-дневен срок от връчването им, а не в досегашните 7 дни. При извършване на нарушение на пътя например съгрешилият ще може да се споразумее, ако в 14-дневен срок от получаването на наказателното постановление доброволно заплати глоба, ще се възползва и от 20% отстъпка от стойността й. Така, ако шофьор мине с 50 км/ч или повече над ограничението в населено място, вместо предвидената глоба от минимум 700 лв. ще плати само 80% от минимума.

В момента подобно поощрение се прилага много добре за електронните фишове, издавани по Закона за движение по пътищата, където бонусът е 30% при плащане в 14-дневен срок от връчването на фиша. Аргументите на авторите на изменението в ЗАНН са, че над 80% се е повишила събираемостта на имуществените санкции с прилагането на отстъпки за нарушителите. За първи път законът ще допуска възможност за сключване на споразумение с наказващия орган. То ще може да се сключва при някои условия. Няма да може да се постигне споразумение, ако в едногодишен срок прегрешилият е наказан за същото деяние, ако то съставлява престъпление – например шофиране с над 1,2 промила алкохол. Допуска се споразумение, ако в едногодишен срок от влизане в сила на акта, с който на нарушителя е наложено административно наказание, извърши нарушение от същия вид. Ще може да се постига споразумение и ако нарушителят си признае вина, въпреки че тя не се подкрепя от доказателствени материали по заведената срещу него преписка и др. Ще е възможно и ако актът е съставен на няколко души - само един от тях да сключи споразумение или само за някое от няколко нарушения. В самото споразумение е предвидено вече заложеният бонус от 20% от глобата, тъй като се приема, че нарушителят доброволно се съгласява да плати санкцията до 14 дни от сключването му. Ако обаче не го направи, наказващият орган ще обявява споразумението за обезсилено. На обжалване или протестиране пред Районния съд, освен наказателното постановление и електронния фиш, ще подлежат и предупреждението за извършване на повторно маловажно нарушение, както и резолюцията за прекратяване на производството от органа.

Подобни статии