Цветанка Тодорова (10)

 • Функции и същност на частния съдебен изпълнител в изпълнителното производство

  Функции и същност на частния съдебен изпълнител в изпълнителното производство

  Когато говорим за изпълнителен процес/изпълнително производство, следва да имаме предвид, че това е едно от производствата, предвидени в ГПК, или част от т.нар „граждански процес“ и тази част в рамките, на която се осъществяват изпълнителните основания предвидени в чл. 404 и сл. от ГПК.

  235
 • Спечелено дело срещу НАП за наложена глоба

  Спечелено дело срещу НАП за наложена глоба

  В днешната ни статия разглеждаме казус с дело, спечелено срещу НАП по повод издадено от агенцията наказателно постановление за налагане на глоба в размер на 5000 лв, за това че физическо лице не е подало в срок заявление за регистрация по ЗДДС. Това наказателно постановление е отменено от съда на първа и втора инстанция.

  378
 • Казус с незаконно уволнение

  Казус с незаконно уволнение

  Кодексът на труда предвижда възможността, когато се сключва трудов договор между работник/служител и работодател, същият да бъде сключен със срок за изпитване, съгласно чл. 68 от КТ във връзка с чл. 70 от КТ.

  232
 • Отмяна на нотариален акт. Кога и как?

  Отмяна на нотариален акт. Кога и как?

  За да говорим за отмяна на нотариален акт на първо място следва да изясним какво представлява нотариалния акт, съществуват ли различни разновидности и при какви обстоятелства един нотариален акт може да бъде отменен.

  746
 • Съсобственост и правила за ползване на обща вещ

  Съсобственост и правила за ползване на обща вещ

  Понятието “съсобственост” означава правния статут на дадена движима и/или недвижима вещ, която се притежава от две или повече лица. Според законовото определение на Закона за собствеността „правото на собственост може да принадлежи и общо на две или повече лица – държавата, общините и други юридически или физически лица. Частите на съсобствениците се считат за равни до доказване на противното“.

  258
 • Злоупотреба и защита на лични данни – казусът

  Злоупотреба и защита на лични данни – казусът

  Целта на Закона за защита на лични данни е да бъде гарантирана неприкосновеността на личността и личния живот чрез осигуряване на защита на физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободното движение на данни. Именно тази формулировка използва Комисията за защита на лични данни, когато разглежда преписки, свързани със злоупотреба с лични данни.

  368
 • Защита на владение

  Защита на владение

  За да се изясни какво представлява владението следва да се има предвид, че вещните права, каквото е например правото на собственост, дават възможност на своя носител да упражняват непосредствена власт върху дадена вещ. Така например собственикът владее, ползва и се разполага със своята вещ, защото законът му предоставя тази възможност, като му признава правото на собственост върху вещта и му го гарантира.

  652